Algemene voorwaarden Taarten van Linn

Artikel 1.

 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 2. a. Taarten van Linn: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
  Taarten van Linn gevestigd aan de Wittenburgergracht 305, te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65082869;
 3. b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website of telefonisch een bestelling plaatst bij Taarten van Linn;
 4. c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Taarten van Linn en de klant;
 5. d. product: de taart, het gebak, de sweet boxen en/of een aanverwant product die door Taarten van Linn wordt geleverd;
 6. e. website: de website www.taartenvanlinn.nl;
 7. f. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen

 1. 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen taarten van Linn en de klant.
 2. 2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 3. 2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Taarten van Linn en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en assortiment

 1. 3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen.
 2. 3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 3. 3.3. Taarten van Linn is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Taarten van Linn is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.
 4. 3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens

 1. 4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bijbenadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. 5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
 2. a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of
 3. b. het aanboden/of de offerte van Taarten van linn.nl schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.
 4. 5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Taarten van linn de klant via de e-mail een bevestiging dat Taarten van linn de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigings e-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.
 5. 5.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Prijzen en bezorgkosten

 1. 6.1. De vermelde prijzen in offertes zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
 2. 6.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief de eventuele bezorgkosten.
 3. 6.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.
 4. 6.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door Taarten van linn.nl van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Artikel 7. Giftcard en vouchers

 1. 7.1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op giftcards die worden aangeboden door your giftcard en vouchers die worden uitgegeven door Taarten van linn.nl.
 2. 7.2. De aard, waarde, duur en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de giftcard of voucher vermeld.
 3. 7.3. De geldigheidstermijn van de giftcard of voucher staat op/bij de giftcard of voucher vermeld. Na de vervaldatum is de giftcard of voucher niet meer geldig.
 4. 7.4. Giftcards en vouchers kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor producten die door Taarten van linn.nl worden geleverd.

Artikel 8. Betaling

 1. 8.1. De klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
 2. a. Contant
 3. b. via iDEAL; (in de toekomst)
 4. c. met de giftcard of voucher;
 5. D. op factuurbasis. (alleen bedrijven)
 6. 8.2. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 7. 8.3. Indien de klant niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Taarten van linn.nl maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
 8. 8.5. Bij het betalen op een van de in artikel 8.1 genoemde wijzen gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het betaalproduct.
 9. 8.6. Taarten van linn.nl heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

Artikel 9. Levering

 1. 9.1. Indien een besteld product onverhoopt niet geleverd kan worden, dan zal Taarten van linn.nl zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant. In een dergelijk geval kan de klant ervoor kiezen om een vervangend product af te nemen of om de overeenkomst te ontbinden.
 2. 9.2. De levertijden en de daarbij behorende tarieven staan duidelijk op de website vermeld.
 3. 9.3. Indien het product voor 16:30 uur besteld is, dan kan het product de volgende dag geleverd worden, tenzij anders is aangegeven.
 4. 9.4. Standaard kan de bestelling tussen 10.00 en 17.00 uur worden afgehaald op de door de klant gekozen datum.
 5. 9.5 De klant is verplicht het product af te halen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals geleverd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 6. 9.6. Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed afgehaald/gemaakt wordt, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Taarten van linn.nl. voor een spoedbestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
 7. 9.7 Bij afhalen wordt om de orderbevestiging gevraagd van de persoon die de bestelling heeft geplaatst.

Artikel 10. Annulering

 1. 10.1. De klant kan de bestelling tot 48 uur voordat de bestelling opgehaald moet worden kosteloos annuleren, tenzij:
 2. a. het bedrag van de bestelling hoger is dan € 100,- inclusief btw;
 3. b. de bestelling voor maandag op zaterdag is geplaatst.
 4. 10.2. Annulering dient via e-mail te geschieden.

Artikel 11. Personaliseren van het product

 1. 11.1. Taarten van linn.nl is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.
 2. 11.2. Het is de klant niet toegestaan Taarten van linn.nl een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Taarten van linn.nl constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Taarten van linn.nl het recht de bestelling te annuleren.
 3. 11.3. Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. Taarten van linn.nl tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.
 4. 11.4. De afbeelding op een taart kan maximaal van A4 formaat zijn, tenzij met de klant anders is overeengekomen.

Artikel 12. Herroepingsrecht voor consumenten

 1. 12.1. De klant zijnde een consument heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, verzegeling, documentatie, etc. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.
 2. 12.2. Artikel 11.1 is niet van toepassing indien het product:
 3. a. naar de specificaties van de klant is vervaardigd;
 4. b. het product snel kan bederven of verouderen, zoals een geleverde taart of geleverd gebak.
 5. 12.3. De klant dient de producten die hij retourneert terug te sturen naar het volgende adres: Taarten van linn.nl B.V. Wittenburgergracht 305, Amsterdam
 6. 12.4. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
 7. 12.5. Taarten van linn.nl zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren.
 8. 12.6. De klant zijnde een bedrijf kan geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.

Artikel 13. Klachten

 1. 13.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Taarten van linn.nl gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Taarten van linn.nl meldt, dan is Taarten van linn.nl niet aansprakelijk voor die beschadiging of hetgebrek.
 2. 13.2. Klachten worden door Taarten van linn.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 3. 13.3. Door Taarten van linn.nl als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Taarten van linn.nl.
 4. 13.4. Beperkt houdbare producten, versproducten of producten die om een andere reden niet meer door ons herverkocht kunnen worden, kunt u niet ruilen of retourneren. Bent u niet tevreden over de kwaliteit, neemt u dan contact op met onze klantenservice.

Artikel 14. Klantenservice

 1. 14.1. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
  Taarten van Linn
  Wittenburgergracht 305
  1018 ZL, Amsterdam
  Tel: +316 46190202
  E-mail: info@taartenvanlinn.nl

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring

 1. 15.1. Taarten van linn.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 2. a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
 3. b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 4. 15.2. Taarten van linn.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
 5. 15.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Taarten van linn.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 6. 15.4. Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Taarten van linn.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode van 3 dagen.
 7. 15.5. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.
 8. 15.6. Taarten van linn.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Taarten van linn.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. 15.7. Indien Taarten van linn.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Taarten van linn.nl beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 10. 15.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Taarten van linn.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Taarten van linn.nl kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 16. Overmacht

 1. 16.1. In geval van overmacht is Taarten van linn.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Taarten van linn.nl als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 2. 16.2. Van overmacht aan de zijde van Taarten van linn.nl is o.a. sprake indien Taarten van linn.nl verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, nietbeschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Taarten van linn.nl als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
 3. 16.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Taarten van linn.nl ten gevolge waarvan Taarten van linn.nl haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

 1. 17.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Taarten van linn.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. 17.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Taarten van linn.nl mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 18. Geheimhouding

 1. 18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 2. 18.2. Taarten van linn verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

Artikel 19. Beveiliging en internet

 1. 19.1. Taarten van linn.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Taarten van linn.nl kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. 20.1. Op elke overeenkomst tussen Taarten van linn.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. 20.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Taarten van linn.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Taarten van linn.nl gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Taarten van linn.nl zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechterte kiezen